tel. 500 300 422  
komitet@dlaraclawic.pl

Gmina
Racławice

Ważne terminy

 

 • do dnia 27 sierpnia 2018 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 27 sierpnia 2018 r. zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
 • do dnia 6 września 2018 r. zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • do dnia 11 września 2018 r. powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 • do dnia 17 września 2018 r. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
 • do dnia 21 września 2018 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • do dnia 21 września 2018 r. zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 26 września 2018 r. przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 28 września 2018 r. przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 • do dnia 1 października 2018 r. przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 • do dnia 1 października 2018 r powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 1 października 2018 r. sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do dnia 8 października 2018 r. rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • do dnia 8 października 2018 r. zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
 • do dnia 12 października 2018 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do dnia 16 października 2018 r. składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
 • w dniu 20 października 2018 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 - głosowanie

 

*Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Logo Państwowej Komisjii Wyborczej

 

 

Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy